بکوشیم تا با یاری ایزد دانا، افکاری پویا، چشمانی بینا و دستانی توانا ایرانی آباد بسازیم OBJECTIVE: This is The davood moradnezhad’s resume رزومه کاری داود مرادنژاد EDUCATION: Master of Administration Engineering and metalworking technology Associate metal industry تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کارشناسی  مهندسی تکنولوژی جوش کاردانی صنایع...